Tải Sách RSI Toàn Tập PDF (Download Ebook)

Cuốn sách được mô tả như một bản hướng dẫn đầy đủ nhất về RSI – chỉ báo kỹ thuật được sử dụng nhiều nhất.

RSI – Relative Strength Index, được sử dụng để tìm hướng đi của giá, đặc biệt khi thị trường quá mua (trên 70) hoặc quá bán (dưới 30), hoặc để tìm điểm vào lệnh khi RSI cắt qua đường level 0. Nhưng RSI liệu còn chức năng nào khác? Bạn đã hiểu đầy đủ về RSI chưa? Cuốn sách này có thể giúp bạn nắm vững về RSI nếu bạn thực sự dùng RSI như một thành phần quan trọng trong hệ thống giao dịch của sách.